0596-516474

Ma - Vrij: 9:00 - 12:00
's middags op afspraak

Transit Center Services BV, gevestigd aan Singel 85, 9934 BT Delfzijl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://tcservices.nl/
info@tcservices.nl

Singel 85
9934 BT Delfzijl
Telefoon: 0595 25 21 17

 

Brian Helder is de Functionaris Gegevensbescherming van Transit Center Services BV. 
De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via info@tcservices.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Transit Center Services BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van ons contactformulier op de website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • naam, adres, woonplaatsgegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • soms het BSN /ID-bewijs. Als we je niet te werk kunnen stellen, zullen deze na vier weken vernietigd worden of met je toestemming na een jaar vernietigd worden

 

Op het moment dat je voor Transit Center Services BV kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 

 • nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie zoals bankrekeningnummers en loongegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tcservices.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

De rechtsgronden voor het verwerken van je persoonsgegevens

 

Gelet op artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de volgende rechtvaardigingsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens van toepassing:

 

 • De verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van of vloeien voort uit je arbeidsovereenkomst/overeenkomst van opdracht met Transit Center Services BV.
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk om die dienstverlening van Transit Center Services BV uit te voeren of vloeien daar direct uit voort.
 • De verwerkingen zijn noodzakelijk voor Transit Center Services BV om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Door je in te schrijven bij Transit Center Services BV heeft u kenbaar gemaakt beschikbaar te zijn voor het verrichten van werkzaamheden. Daarmee heb je ook toestemming gegeven bepaalde gegevens te verwerken in dat kader.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Transit Center Services BV kan je persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen (UWV, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank), pensioenfondsen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers, arbodiensten en indien van toepassing private uitvoerders van Ziektewet die je namens Transit Center Services BV begeleiden tijdens ziekte en ook namens Transit Center Services BV over kan gaan tot het uitbetalen van een uitkering tijdens ziekte).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Transit Center Services BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Transit Center Services BV) tussen zit. Transit Center Services BV gebruikt GEEN  computerprogramma’s of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 

Je persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Transit Center Services BV. Transit Center Services BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Transit Center Services BV kiest binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Transit Center Services BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Transit Center Services BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tcservices.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Transit Center Services BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Transit Center Services BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@tcservices.nl

Logo-TC-Services-2-trans

Transit Center Services B.V.

Singel 85, 9934 BT Delzijl

info@tcservices.nl

Tel: 0596-516474

Handige links

Algemene voorwaarden TCS

CAO voor uitzendkrachten

Anti-discriminatiebeleid

Privacybeleid

Logo-SNA-2
Logo-SNA

© 2023 alle rechten voorbehouden TC Services | Webdesign & onderhoud NP Media

Transit Center Services B.V.

Contact

Singel 85, 9934 BT Delfzijl

Info@tcservices.nl

Tel: 0596-516474

Logo-SNA-2
Logo-SNA

© 2024 alle rechten voorbehouden TC Services | Webdesign & onderhoud NP Media