0596-516474

Ma - Vrij: 9:00 - 12:00
's middags op afspraak

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIE

In deze Algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

a Transit Center Services B.V.; T.C. Services B.V., gevestigd te Meedhuizen (Groningen) of een aan haar gelieerde ondernemingen, handelsnamen;

b Arbeidskracht: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van T.C. Services B.V. werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van opdrachtgever;

c Uitzendkracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een uitzendovereenkomst met T.C. Services B.V. ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever;

d Detacheringkracht: iedere arbeidskracht, die op basis van een arbeidsovereenkomst met T.C. Services B.V. tewerk wordt gesteld bij opdrachtgever;

e (Potentiële) medewerker: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van T.C. Services B.V. aan opdrachtgever wordt voorgesteld, met tot doel arbeidsbemiddeling;

f Kandidaat: een door opdrachtgever aangewezen (ex-)medewerker die door T.C. Services B.V. voor begeleiding is geaccepteerd en die hiervoor op basis van vrijwilligheid en de intentie van persoonlijke inzet heeft gekozen;

g Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met T.C. Services B.V. een overeenkomst van opdracht is aangegaan;

h Opdracht: de overeenkomst van opdracht, tussen T.C. Services B.V. en opdrachtgever, krachtens welke T.C. Services B.V. diensten levert aan opdrachtgever; 

i Opdrachtgevers tarief: het bedrag dat T.C. Services B.V. bij nader te omschrijven eenheid aan opdrachtgever in rekening brengt voor de dienstverlening zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform de opdracht en/of deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2 TOEPASSELlJKHEID

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde, offertes, 

aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van T.C. Services B.V., tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen of andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2 Tenzij tussen T.C. Services B.V. en opdrachtgever schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing op elke offerte, aanvraag, opdrachtbevestiging en overeenkomst die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

3 Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door T.C. Services B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4 Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door T.C. Services B.V. schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 3 VRIJBLlJVENDHEID OFFERTES

1 Alle offertes van T.C. Services B.V. zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.

ARTIKEL 4 INFORMATIEVERSTREKKING

1 Door T.C. Services B.V. uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt.

2 Opdrachtgever is gehouden T.C. Services B.V. tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn.

3 Indien door of namens opdrachtgever onjuiste en / of onvolledige informatie is verstrekt, is opdrachtgever daarvoor geheel aansprakelijk, zonder dat T.C. Services B.V. daarnaast op enige wijze aansprakelijk is. Opdrachtgever vrijwaart T.C. Services B.V. voor eventuele in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade, waarvoor opdrachtgever eveneens aansprakelijk is.

ARTIKEL 5 INHOUD VAN DE OPDRACHT

1 In de opdracht, opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk wordt, voor zover van toepassing, in ieder geval het volgende vastgelegd.

– naam van de opdrachtgever;

– naam van de arbeidskracht;

– begindatum en einddatum of eindmoment van de opdracht; 

– omschrijving van de functie;

– het tarief, exclusief BTW;

– eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 6 WIJZIGINGEN EN AANVULLlNGEN

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging of daarmee vergelijkbaar stuk en wijzigingen in of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn slechts dan van kracht, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door T.C. Services B.V. zijn bevestigd.

ARTIKEL 7 BETALlNG

1 Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door T.C. Services B.V. ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en T.C. Services B.V. schriftelijk anders is overeengekomen.

2 Uitsluitend betalingen aan T.C. Services B.V. zelf dan wel aan een (rechts)persoon die door T.C. Services B.V. tot incassering van de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan arbeidskrachten werken niet bevrijdend en kunnen nimmer grond opleveren voor (gedeeltelijke) bevrijding dan wel verrekening.

3 Indien een factuur van T.C. Services B.V. niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn is voldaan, is opdrachtgever na ommekomst van die termijn, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning ter zake nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1 % per kalendermaand of, indien hoger, de wettelijke rente. Een gedeelte van een kalendermaand geldt in dit verband als een hele kalendermaand.

4 De in het bezit van T.C. Services B.V. zijnde doordruk of kopie van de door T.C. Services B.V. aan opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening aanvangt.

5 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, indien deze minder dan € 1.365,” bedraagt, op 15% indien de verschuldigde hoofdsom bedraagt minstens € 1.365,- en minder dan € 3.400,” en op 10%, indien de verschuldigde hoofdsom € 3.400,” of meer bedraagt. Deze kosten zullen, zodra rechtsbijstand door T.C. Services B.V. is ingeroepen resp. de vordering door T.C. Services B.V. ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door opdrachtgever verschuldigd zijn.

Het voorgaande laat onverlet het recht van T.C. Services B.V. om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van genoemde percentages is berekend, niet kostendekkend is.

ARTIKEL 8 SELECTIE

1 T.C. Services B.V. selecteert de tewerk te stellen arbeidskracht uit aan de hand van T.C. Services B.V. bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor tewerk te stellen arbeidskrachten enerzijds en aan de hand van door opdrachtgevers aan T.C. Services B.V. verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.

2 T.C. Services B.V. is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen, die het op een aanvraag voordraagt dan wel te werk stelt.

3 Bij de selectie van kandidaten neemt T.C. Services B.V. de uiterste nauwkeurigheid in acht. Opdrachtgever is gehouden zich voor of onmiddellijk na de aanvang van de werkzaamheden te verzekeren of de arbeidskracht aan de verwachtingen voldoet. T.C. Services B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien bij of na plaatsing de arbeidskracht niet aan de verwachtingen voldoet.

ARTIKEL 9 ARBEIDSTIJD; OVERWERK; BEDRIJFSSLUITING

1 De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen opdrachtgever en de arbeidskracht. T.C. Services B.V. kan wegens het overtreden van de op de arbeidstijd toepasselijke regelgeving nooit door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld.

2 Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de in de sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, resp. per week, of boven bij rooster vastgestelde uren.

3 Alle kosten voor T.C. Services B.V. over het door de arbeidskracht verrichte overwerk, werk op zaterdag, zon~ en feestdagen en in ploegendienst zijn door opdrachtgever verschuldigd.

4 Alle kosten voor T.C. Services B.V. over de, in afwijking van de bij de opdracht bepaalde of later (feitelijk) aangepaste arbeidsduur, door de arbeidskracht verrichte arbeid, zijn door opdrachtgever verschuldigd.

5 Opdrachtgever is verplicht om bij het aangaan van de opdracht en, indien en voor zover dat bij het aangaan van de opdracht niet voorzienbaar was, steeds zo spoedig mogelijk, T.C. Services B.V. in te lichten omtrent periodieke bedrijfssluitingen van opdrachtgever.

Opdrachtgever is verplicht T.C. Services B.V. zo tijdig in te lichten, dat T.C. Services B.V. dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de arbeidskracht.

ARTIKEL 10 UITOEFENING VAN LEIDING EN TOEZICHT DOOR OPDRACHTGEVER EN AANSPRAKELlJKHEID

1 Gedurende de werkzaamheden heeft opdrachtgever zeggenschap over de werkzaamheden van de arbeidskracht en voert opdrachtgever leiding en toezicht uit op de door de arbeidskracht uit te voeren werkzaamheden.

2 Opdrachtgever gedraagt zich ten aanzien van de arbeidskracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen werknemers gehouden is.

3 Opdrachtgever is tijdens de uitvoering van de opdracht aansprakelijk voor schade en vrijwaart T.C. Services B.V. volledig van elke schade aan opdrachtgever, derden of arbeidskracht ontstaan door handelen of nalaten van de arbeidskracht dat enig verband houdt met de door hem verrichte werkzaamheden. Ingevolge artikel 6:170 van het Burgerlijk Wetboek is opdrachtgever aansprakelijk voor eenieder die onder zijn toezicht werkt, derhalve ook voor de arbeidskrachten die T.C. Services B.V. te werk stelt bij opdrachtgever. 

4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor verbintenissen door de arbeidskracht namens hem, al dan niet met zijn toestemming aangegaan.

5 Opdrachtgever vrijwaart T.C. Services B.V. en is volledig aansprakelijk voor eventuele vorderingen van de arbeidskracht tot vergoeding van schade (inclusief kosten rechtsbijstand) geleden door de arbeidskracht, doordat een aan de arbeidskracht toebehorende of een aan hem verstrekte zaak is beschadigd of tenietgegaan.

6 Indien T.C. Services B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden voor opgetreden schade wegens het toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van een op haar rustende verbintenis uit opdracht of wegens onrechtmatige daad, geldt het volgende:

a T.C. Services B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, geleden door opdrachtgever of een derde; .

b. andere schade dan onder a. bedoeld wordt vergoed tot maximaal 40% van de factuurwaarde van de door 

opdrachtgever ingevolge de opdracht over de duur daarvan te bepalen vergoeding.

De hiervoor genoemde schadelimiet geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een bepaald handelen of 

nalaten van T.C. Services B.V. voortvloeien.

ARTIKEL 11 GARANTIE VEILlGHEID EN VRIJWARING

1 Opdrachtgever verplicht zich om T.C. Services B.V. schriftelijk op de hoogte te stellen van de veiligheids-  en gezondheidsvoorschriften die door de arbeidskracht bij de uitvoering van de opdracht in acht genomen moeten worden.

2 Opdrachtgever verplicht zich zowel jegens de arbeidskracht als jegens T.C. Services B.V. om de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee de werkzaamheden door de arbeidskracht worden verricht, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen te treffen en aanwijzingen te verstrekken, dat de arbeidskracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

3 Indien de arbeidskracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal opdrachtgever ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval.

4 Jegens T.C. Services B.V. en de arbeidskracht is opdrachtgever tevens verplicht om tijdig voor de aanvang van de arbeid informatie te verstrekken over de van de arbeidskracht verlangde beroepskwalificatie(s) alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te lenen arbeidsplaats.

5 Opdrachtgever neemt zelf alle ter uitvoering van de opdracht op grond van de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften verplichte maatregelen. Opdrachtgever draagt zorg voor het verstrekken of beschikbaar stellen van alle materialen en eventuele andere middelen, welke nodig zijn voor de uitvoering door de arbeidskracht van de opdracht zoals overeengekomen tussen opdrachtgever en T.C. Services B.V.. Opdrachtgever is verplicht een medewerker van de Arbo-dienst van T.C. Services B.V., op verzoek van T.C. Services B.V., tot zijn bedrijf toe te laten en alle medewerking te verlenen om de Arbo medewerker zijn werkzaamheden te laten verrichten.

6 Opdrachtgever is jegens de arbeidskracht gehouden tot vergoeding van de schade die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn werkzaamheden is overkomen, tenzij aangetoond is dat opdrachtgever zijn verplichtingen als genoemd in de vorige leden geheel is nagekomen. Opdrachtgever zal T.C. Services B.V. te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden en alle kosten en schaden wegens niet-nakoming van genoemde verplichtingen, onverminderd eventuele overige (vordering) rechten van T.C. Services B.V. jegens opdrachtgever.

ARTIKEL 12 FACTUREN

1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde en/of voorzover niet anders overeengekomen worden de facturen van T.C. Services B.V. berekend aan de hand van de door opdrachtgever voor akkoord getekende urenregistratieformulieren en zijn de urenregistratieformulieren na ondertekening door opdrachtgever voor hem bindend.

2 Opdrachtgever is daarom gehouden erop toe te (doen) zien dat de urenregistratieformulieren tijdig worden ingevuld, dat op de urenregistratieformulieren de juiste gegevens duidelijk en volledig zijn ingevuld, dat de niet van toepassing zijnde kolommen worden doorgehaald, en dat het urenregistratieformulier bij inzending is voorzien van handtekening en (Indien een firmastempel bestaat:) firmastempel van opdrachtgever. ‘

3 Bij verschil tussen het bij T.C. Services B.V. ingeleverde urenregistratieformulier en het door opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij T.C. Services B.V. ingeleverde urenregistratieformulier voor de afrekening, welke in de nota zal worden opgenomen, als volledig bewijs, behoudens tegenbewijs door opdrachtgever, dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

4 Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn in het tweede lid omschreven verplichtingen, is T.C. Services B.V. gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.

5 T.C. Services B.V. factureert wekelijks aan opdrachtgever.

6 Opdrachtgever dient de factuur meteen nauwgezet te controleren. Reclames inzake (de hoogte van) de factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan T.C. Services B.V. te worden kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

7 De bepalingen in dit artikel zijn ook van toepassing op het elektronisch, digitaal of anderszins aanleveren van de urenregistratie­formulieren door opdrachtgever.

ARTIKEL 13 KORTE OPROEP

1 Indien de arbeidskracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door opdrachtgever niet in staat wordt gesteld de arbeid aan te vangen, is opdrachtgever tenminste gehouden aan T.C. Services B.V. te betalen het opdrachtgevers tarief berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever jegens T.C. Services B.V..

2 Indien ingevolge de opdracht de omvang van de arbeid minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is opdrachtgever gehouden aan T.C. Services B.V. per oproep te betalen tenminste het opdrachtgevers tarief berekend over drie gewerkte uren.

ARTIKEL 14 HET AANGAAN VAN EEN RECHTSTREEKSE ARBEIDSVERHOUDING MET DE ARBEIDSKRACHT

1 Opdrachtgever, die met een bij hem tewerkgestelde arbeidskracht rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan T.C. Services B.V. en de opdracht – behoudens overigens het in het volgende van dit artikel bepaalde ­behoorlijk met inachtneming van de bepalingen van deze algemene voorwaarden beëindigen.

2 Indien opdrachtgever binnen een termijn van 1040 aan hem te factureren uren na de aanvang van de opdracht een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en / of voor derden met de betrokken arbeidskracht aangaat, zal hij aan T.C. Services B.V. uit hoofde van schadevergoeding, onder andere ter dekking van diens overheadkosten en andere kosten, betalen 40% van het laatst geldende opdrachtgevers tarief voor de betrokken arbeidskracht, voor de duur van de periode vanaf het moment van aangaan door opdrachtgever van de voornoemde arbeidsverhouding met de arbeidskracht tot het moment van afloop van de in de aanvang van dezes genoemde termijn van 1040 aan opdrachtgever te factureren uren. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar.

3 Indien door tussenkomst van T.C. Services B.V. een arbeidskracht aan een mogelijke opdrachtgever is voorgesteld, dan wel op enige andere wijze met een mogelijke opdrachtgever in contact is gebracht en de mogelijke opdrachtgever, dan wet een in groepsverband aan de mogelijke opdrachtgever gelieerde onderneming, met die arbeidskracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat voor dezelfde of een andere functie voordat de opdracht tot stand komt, is de mogelijke opdrachtgever, dan wet een in groepsverband aan de mogelijke opdrachtgever gelieerde onderneming, een vergoeding verschuldigd van 40% van het opdrachtgevers tarief, dat voor de betrokken arbeidskracht gelet op onder andere diens uit te oefenen functie en arbeidstijd van toepassing zou zijn geweest over een periode van 1040 uren, indien de opdracht c.q. tewerkstelling tot stand zou zijn gekomen.

Deze bepaling is tevens van kracht indien de arbeidskracht binnen drie maanden nadat de opdrachtgever in contact is gekomen met de arbeidskracht via T.C. Services B.V., rechtstreeks intern dan wel open of regulier solliciteert, of indien de opdrachtgever, dan wel een in groepsverband aan de mogelijke opdrachtgever gelieerde onderneming, de arbeidskracht rechtstreeks benadert en naar aanleiding daarvan met de betreffende arbeidskracht een rechtstreekse arbeidsverhouding aangaat.

4 Het in dit artikel bepaalde laat onverkort in stand het bepaalde in deze algemene voorwaarden dat een opdracht voortduurt, zolang zij niet jegens T.C. Services B.V. schriftelijk is beëindigd, met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden bepaalde.

ARTIKEL 15 VERBOD TOT TEWERKSTELLlNG IN HET BUITENLAND EN WEDERUITZENDlNG

1 Het is opdrachtgever verboden een aan hem uitgeleende arbeidskracht buiten Nederland te werk te stellen, zonder daarin uitdrukkelijk T.C. Services B.V. te kennen en zonder haar schriftelijke toestemming, ter verkrijging van welke toestemming aan T.C. Services B.V. dienen te worden opgegeven land en plaats, waar de werkzaamheden zullen worden verrichten de (geschatte) duur van de werkzaamheden. Opdrachtgever dient de arbeidskracht onmiddellijk naar Nederland te doen terugkeren, zodra T.C. Services B.V. zijn eenmaal gegeven toestemming aan opdrachtgever voor het verrichten door de arbeidskracht van werkzaamheden buiten Nederland Intrekt.

2 Het is opdrachtgever niet toegestaan een naar hem uitgeleende arbeidskracht zelf ter beschikking te stellen aan derden. In dit verband wordt onder “derde” mede verstaan doorlening aan een (rechts) persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoelt in artikel 7: 691 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 16 INVLOED OP HET TARIEF DOOR (WIJZIGING VAN) FUNCTIE

1 Bij vaststelling van de beloning van de arbeidskracht wordt uitgegaan van de op dat moment van kracht zijnde CAO, dan wet van de CAO voor Uitzendkrachten, dan wel wordt uitgegaan van de wet.

2 De uurbeloning, zoals deze door T.C. Services B.V. bij aanvang van de arbeidsverhouding is vastgesteld, geschiedt mede aan de hand van de functieomschrijving, welke van opdrachtgever wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld, dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal T.C. Services B.V. de beloning corrigeren overeenkomstig de juiste functieomschrijving en zal het aan opdrachtgever in rekening gebrachte tarief word en aan gepast.

3 Wanneer gedurende een opdracht een functie wijzigt in die zin, dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden, welke lager geclassificeerd zijn, dan zal het aanvankelijk geldende tarief ongewijzigd blijven.

4 Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde laat onverlet dat T.C. Services B.V. en de arbeidskracht met de wijziging van de functie moeten hebben ingestemd. Opdrachtgever zal daartoe tijdig een voorstel tot wijziging van de functie aan T.C. Services B.V. en de arbeidskracht voorleggen, alvorens daaraan uitvoering te geven. Wijziging van de functie tijdens de opdracht kan ook op verzoek van de arbeidskracht worden aangepast, indien de arbeidskracht op die aanpassing in redelijkheid afspraak kan maken en maakt.

ARTIKEL 17 VERHOGING VAN HET TARIEF ALS GEVOLG VAN WETTELIJKE LOON- EN/OF LASTENVERHOGINGEN EN/OF ALGEMENE KOSTENVERHOGINGEN

  1. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een arbeidskracht hoger mocht worden als gevolg van een wijziging in de bepalingen in de CAO, dan wel de CAO voor Uitzendkrachten, dan wel een andere op T.C. Services B.V. van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling, of van de daarin geregelde lonen of ten gevolge van een overheidsmaatregel of verbindend voorschrift of voorzover anderszins overeengekomen, en/of indien tengevolge van een wijziging in voornoemde CAO’s, dan wel een andere arbeidsvoorwaardenregeling, de arbeidsvoorwaarden van de arbeidskracht anderszins tot hogere kosten voor T.C. Services B.V. leiden, en/of het werkgeversaandeel in premies ingevolge sociale verzekeringswetten of andere door T.C. Services B.V. te betalen premies en pensioenpremies, ingevolge op grond van voornoemde CAO’s, dan wel een andere op T.C. Services B.V. van toepassing zijnde arbeidsvoorwaardenregeling, of ter dekking van, voorheen onder sociale verzekeringswetten gedekte risico’s, gesloten verzekeringen, worden verhoogd, en/of verhoging van de kosten voor T.C. Services B.V. plaatsvindt indien andere sociale lasten en/of fiscale wetgeving mocht worden gewijzigd, of om enige andere reden de kosten worden verhoogd, staat het T.C. Services B.V. vrij, het opdrachtgevers tarief met genoemde verhogingen te vermeerderen en zal in dat geval die vermeerdering dien overeenkomstig door opdrachtgever verschuldigd zijn.

 

ARTIKEL 18 VERVANGING EN BEEINDIGING OPDRACHT

1 Ziekte, ongeval, beëindiging van de arbeidsovereenkomst welke tussen T.C. Services B.V. en de arbeidskracht is aangegaan of overlijden van de arbeidskracht geldt als overmacht voor T.C. Services B.V. en dientengevolge is T.C. Services B.V. nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade, met dien verstande dat T.C. Services B.V., voor zover de aard van de te verrichten werkzaamheden dit toelaat, binnen redelijke termijn voor vervanging van de arbeidskracht zal trachten zorg te dragen.

2 Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat T.C. Services B.V. de arbeidskracht niet meer tewerk kan stellen aan opdrachtgever doordat de overeenkomst tussen T.C. Services B.V. en arbeidskracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.

3 Mocht een arbeidskracht, voor zover mogelijk, worden vervangen door een andere arbeidskracht dan blijven onverkort de verplichtingen van opdrachtgever uit de opdracht betreffende de eerstgenoemde arbeidskracht bestaan, voor zover deze opdracht niet is beëindigd.

ARTIKEL 19 VOORKOMING VAN ONTOELAATBARE DISCRIMINATIE

1 Bij de werving, selectie en het tewerkstellen van arbeidskrachten aan opdrachtgever neemt T.C. Services B.V. in acht de wettelijke bepalingen, de CAO voor Uitzendkrachten, de opdracht en de toepasselijke (algemene) voorwaarden en laat zich bij het maken van onderscheid uitsluitend leiden door redelijke functionele eisen.

2 Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst,levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras of welke grond dan ook, zullen niet-relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door T.C. Services B.V. worden meegewogen.

ARTIKEL 20 ARBEIDSRECHTELljKE MAATREGELEN, WETTELlJKE RECHTEN EN MEDEZEGGENSCHAP

1 Arbeidsrechtelijke maatregelen betreffende de arbeidskracht van T.C. Services B.V., die in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht bij opdrachtgever, kunnen uitsluitend door T.C. Services B.V. jegens de arbeidskracht genomen worden.

2 In navolging van T.C. Services B.V. is opdrachtgever gehouden om zich te conformeren aan wettelijke rechten van de arbeidskracht, die in het kader van de opdracht werkzaamheden verricht bij opdrachtgever.

3 Indien de arbeidskracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden het opdrachtgevers tarief over de uren waarin de arbeidskracht werkzaamheden in verband met het uitoefenen van medezeggenschap verricht onder werktijd aan T.C. Services B.V. te voldoen.

ARTIKEL 21 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

1 Opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonlijke gegevens van de arbeidskracht, die voor en gedurende de opdracht door T.C. Services B.V. kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen conform de daarvoor geldende wetgeving.

2 Opdrachtgever zal de arbeidskracht op de hoogte brengen van eventueel betreffende deze arbeidskracht geregistreerde persoonlijke gegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.

ARTIKEL 22 GEHEIMHOUDlNG

1 Partijen zullen over en weer alles doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot gegevens en kennis omtrent bedrijfsaangelegenheden van partijen, waarvan partijen kennis nemen bij de uitvoering van de opdracht. T.C. Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet naleven van de geheimhoudingsplicht door de arbeidskracht.

AANVULLENDE BEPALlNG VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN

Artikel 23 is alleen van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het ter beschikking stellen van uitzendkrachten door T.C. Services B.V. aan opdrachtgever.

ARTIKEL 23 DUUR VAN DE OPDRACHT; WIJZE EN TERMIJNEN VAN BEEINDIGING

Ten aanzien van de duur (en de eventuele beëindiging) van een opdracht, gedurende welke T.C. Services B.V. aan opdrachtgever een uitzendkracht levert en deze uitzendkracht voor opdrachtgever werkzaam zal zijn, gelden de volgende regels:

1 Is voor de duur van een opdracht niet vooraf een bepaalde tijd vastgesteld, dan kan Opdrachtgever de opdracht, indien de opdracht twee maanden of langer heeft geduurd, beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien kalenderdagen.

2 Het niet in acht nemen van de overeengekomen duur of van de termijn van beëindiging, als geregeld in het vorige lid van dit artikel, verplicht opdrachtgever tot het verlengen van de opdracht met zoveel dagen als nodig zijn om de voorgeschreven termijn van beëindiging alsnog na te komen en mitsdien de uitzendkracht gedurende die termijn te laten doorwerken, of tot het betalen aan T.C. Services B.V. van een vergoeding, gelijk aan het tarief, dat T.C. Services B.V., indien de uitzendkracht gedurende die termijn normaal bij opdrachtgever zou hebben doorgewerkt, aan opdrachtgever in rekening zou hebben gebracht.

3 Voor het bepalen van de termijn, genoemd in het tweede lid van dit artikel, geldt als dag van de kennisgeving der beëindiging van de opdracht door opdrachtgever de datum van het poststempel der zending van de schriftelijke kennisgeving door opdrachtgever van de beëindiging, Op opdrachtgever rust de bewijslast dat tijdig is opgezegd.

4 In alle gevallen van aankondiging van beëindiging van de opdracht aan T.C. Services B.V. moet opdrachtgever tevens gelijktijdige aankondiging doen van het einde van de opdracht aan de uitzendkracht.

5 Elke opdracht eindigt van rechtswege onverwijld na de melding van de uitzendkracht aan T.C. Services B.V. of opdrachtgever dat hij of zij niet in staat is de uitzendarbeid te verrichten wegens ziekte of ongeval. De opdrachtgever verzoekt, onverwijld na de melding dat de uitzendkracht arbeidsongeschikt is wegens ziekte of ongeval, de terbeschikkingstelling van die uitzendkracht onmiddellijk te beëindigen. Voor zover nodig, wordt opdrachtgever geacht de beëindiging van de terbeschikkingstelling te hebben verzocht, onder de gehoudenheid op eerste verzoek van T.C. Services B.V. schriftelijk aan T.C. Services B.V. te bevestigen dat opdrachtgever verzocht heeft de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te beëindigen onmiddellijk na diens melding van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval, zoals hiervoor bedoeld.

6 De opdracht kan worden ontbonden, indien:

-opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend; – de wettelijke schuldsanering ten aanzien van opdrachtgever van toepassing wordt verklaard.

– opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;

-(de aandeelhouders van) opdrachtgever besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van opdrachtgever of tot ontbinding van opdrachtgever.

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van T.C. Services B.V. volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

7 De beëindiging van de opdracht als bedoeld in lid 6 van dit artikel is een gevolg van een ontbinding, die 

toerekenbaar is aan opdrachtgever. De ontbinding vindt zijn oorzaak in een gedraging/misdraging van opdrachtgever, die tussen partijen geldt als wilsverklaring bedoeld in artikel 7: 691 lid 2 BW; de ontbinding wordt beschouwd als een verzoek van opdrachtgever tot beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht. Op eerste verzoek van T.C. Services B.V. bevestigt opdrachtgever schriftelijk per de datum van de ontbinding beëindiging van de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht te hebben verzocht, zoals hiervoor bedoeld.

8 Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken uitzendkracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van T.C. Services B.V., of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen uitzendkracht.

Aanvullende bepaling voor het tewerkstellen van detacheringkrachten

Artikel 24 is al/een van toepassing op die opdrachten, waarin uitdrukkelijk wordt gesproken over het tewerkstellen van detacheringkrachten aan opdrachtgever.

ARTIKEL 24 TOTSTANDKOMING, DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT

1 Ter bevestiging wordt er door T.C. Services B.V. een opdracht in tweevoud opgemaakt en ondertekend aan opdrachtgever toegezonden.

2 T.C. Services B.V. en opdrachtgever zijn aan de inhoud van een opdracht eerst gebonden nadat deze door opdrachtgever voor akkoord is bijgetekend en door T.C. Services B.V. is terugontvangen. .

3 De opdracht wordt verstrekt voor de overeengekomen duur. De opdracht eindigt automatisch door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur of zoveel eerder als gevolg van tussentijdse beëindiging of ontbinding, zoals omschreven in lid 5 en lid 6 van dit artikel.

4 Opdrachtgever zal na beëindiging van de opdracht de betrokken detacheringkracht niet meer toelaten tot zijn onderneming, tenzij dit geschiedt na overleg ter zake en met verkregen toestemming van T.C. Services B.V., of op basis van een arbeidsovereenkomst tussen opdrachtgever en de gewezen detacheringkracht.

5 Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds wenst te beëindigen, zal deze beëindiging pas ingaan nadat T.C. Services B.V. een andere werkkring voor de betrokken detacheringkracht heeft gevonden, dan wel nadat de arbeidsovereenkomst op rechtmatige wijze is beëindigd.

6 De opdracht kan worden ontbonden indien:

-opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of aan opdrachtgever (voorlopig) surseance van betaling wordt verleend;

-de wettelijke schuldsanering ten aanzien van opdrachtgever van toepassing.wordt verklaard;

-opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden;

-(de aandeelhouders van) opdrachtgever besluit(en) tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming van opdrachtgever of gehele of gedeeltelijke overdracht van de aandelen in het kapitaal van opdrachtgever of tot ontbinding van opdrachtgever.

Een dergelijke beëindiging laat onverlet het recht van T.C. Services B.V. volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

7 Indien een detacheringkracht als gevolg van arbeidsongeschiktheid geen werkzaamheden verricht, zal voor zover niet anders is overeengekomen, voor de duur van de arbeidsongeschiktheid geen facturering plaatsvinden.

De door de arbeidskracht tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid over de laatste zes maanden van de arbeidsongeschiktheid opgebouwde vakantierechten worden wel gefactureerd.

8 In aanvulling op het bepaalde in artikel 12, wordt het vastgestelde tarief, indien door buiten T.C. Services B.V. gelegen oorzaken (onwerkbaar weer, vorstverlet staking, bedrijfssluiting, brand, onvoorziene technische complicaties en/of uitsluiting, etc.) bij opdrachtgever geen werk beschikbaar is, of minder dan overeengekomen, onverkort doorgefactureerd.

ARTIKEL 25 ALGEMENE BEPALlNGEN

1 T.C. Services B.V. is jegens opdrachtgever gerechtigd al datgene te doen of na te laten waartoe T.C. Services B.V. door of in verband met enig voorschrift van de overheid of daarmee gelijk te stellen organisatie verplicht is, ook indien dit alleen voor T.C. Services B.V. verplicht is, en zal ter zake niet jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn.

2 Mocht in de toekomst tussen opdrachtgever en T.C. Services B.V. verschil van inzicht rijzen over (de uitleg van) het bepaalde in de opdrachten en / of mochten zich situaties voordoen die in de opdracht niet (uitputtend) zijn geregeld, dan zullen opdrachtgever en T.C. Services B.V. de als dan ontstane situatie in goed overleg tot een oplossing trachten te brengen.

3 Het nalaten door een der partijen om te eniger tijd enige bepalingen van de opdracht of van deze algemene voorwaarden af te dwingen, tast in generlei opzicht de rechten van de betrokken partij aan om alsnog volledige nakoming door de andere partij te eisen.

4 Het zich neerleggen door een der partijen bij een schending door de andere partij van een van diens verplichtingen impliceert niet het doen van afstand door eerstbedoelde partij van haar uit de verplichting voortvloeiende rechten. 

5 Opdrachtgever verplicht zich terzake van de in deze algemene voorwaarden genoemde en op opdrachtgever van toepassing zijnde aansprakelijkheden een adequate verzekering af te sluiten.

Opdrachtgever dient op verzoek van T.C. Services B.V. de risicodekking op overtuigende wijze aan te tonen.

6 Alle offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met opdrachtgevers zijn onderworpen aan Nederlands recht.

7 T.C. Services B.V. zal zich, uiteraard met inachtneming van al het geen vermeld in deze algemene voorwaarden, inspannen om opdrachtgever naar haar beste vermogen van dienst te zijn.

8 Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit een offerte, aanvraag, opdrachtbevestiging en overeenkomst die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Groningen, tenzij de kantonrechter terzake een zodanig geschil bevoegd is.

Logo-TC-Services-2-trans

Transit Center Services B.V.

Singel 85, 9934 BT Delzijl

info@tcservices.nl

Tel: 0596-516474

Handige links

Algemene voorwaarden TCS

CAO voor uitzendkrachten

Anti-discriminatiebeleid

Privacybeleid

Logo-SNA-2
Logo-SNA

© 2023 alle rechten voorbehouden TC Services | Webdesign & onderhoud NP Media

Transit Center Services B.V.

Contact

Singel 85, 9934 BT Delfzijl

Info@tcservices.nl

Tel: 0596-516474

Logo-SNA-2
Logo-SNA

© 2024 alle rechten voorbehouden TC Services | Webdesign & onderhoud NP Media